Форма договору

Договір

про надання юридичних послуг

м. Київ

20__ р.

 

___________________, в особі директора ___________________, що діє на підставі статуту (далі – Виконавець) і _________________, в особі __________________, що діє на підставі _____________________ (далі – Замовник), керуючись нормами чинного в Україні законодавства, спираючись на принципи господарської діяльності, виражаючи волевиявлення, реалізуючи комерційні інтереси уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується протягом дії цього Договору надавати Замовнику наступні юридичні послуги:

- консультування з проблемних питань в діяльності підприємства (до 3 консультацій на місяць);

- правовий аналіз, підготовку господарських договорів, внутрішньо-господарських актів (до 2 документів);

- підбір нормативно-правових актів з порушених питань.

1.2. На вимогу Замовника результати виконання юридичних послуг можуть надаватися в електронній та/або письмовій формах.

 

2. Права та обов'язки Замовника

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Встановлювати за погодженням з Виконавцем умови, обсяг, порядок і строки надання юридичних послуг.

2.1.2. Формулювати завдання, проблемну ситуацію, що підлягає вирішенню.

2.1.3. Одержувати документи правового характеру, підготовлені Виконавцем.

2.1.4. Вимагати від Виконавця збереження конфіденційності інформації, що стала відома Виконавцю при наданні юридичних послуг.

2.1.5. Вимагати проведення зустрічей, засідань з уповноваженим представником Виконавця, якщо їх проведення безпосередньо впливає на результати вирішення питань.

2.1.6. На підставі додаткової угоди залучати Виконавця до надання інших юридичних послуг.

2.1.7. Розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши про такі дії Виконавця за один місяць до дати припинення Договору.

2.1.8. Витребувати повернення документів, переданих Виконавцю для надання правової допомоги.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Не вимагати вчинення юридичних дій, виконання яких суперечить законодавству.

2.2.2. Надавати інформацію, в тому числі документально оформлену, необхідну для надання юридичних послуг, в повному обсязі і в обумовлені строки.

2.2.3. Надавати на вимогу Виконавця додаткову інформацію, якщо її застосування є необхідним для вирішення поставленого Замовником Виконавцю завдання.

2.2.4. Інформувати Виконавця про можливі або наявні перешкоди при вирішенні і розгляді спорів, підготовки висновків та процесуальних документів.

2.2.5. Своєчасно у встановлені цим Договором строки оплачувати вартість наданих послуг.

 

3. Права та обов'язки Виконавця

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вимагати від Замовника передачі наявної інформації, необхідної і достатньої для надання правової допомоги.

3.1.2. Звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, та організацій, фізичних осіб, в тому числі підприємців, від імені Замовника з клопотанням про надання інформації, довідок, документів, що необхідні для надання Виконавцем юридичних послуг.

3.1.3. Формулювати власний варіант вирішення поставленого Замовником завдання, обґрунтовувати його правомірність, оптимальність і розумність.

3.1.4. У разі виникнення не передбачуваних обставин з вини третіх осіб, Виконавець має право діяти без погодження, але в інтересах Замовника.

3.1.5. За необхідністю, але за погодженням із Замовником залучати до надання окремих юридичних послуг третіх осіб, що не входять до складу чи структури Виконавця.

3.1.6. Одержувати оплату за надані послуги, шляхом перерахунку коштів на рахунок, вказаний Виконавцем у встановлені цим Договором строки.

3.1.7. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі затримки Замовником оплати наданих послуг понад один місяць.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

3.2.1. Своєчасно у встановленому обсязі і у визначені цим Договором строки надавати юридичні послуги.

3.2.2. Формулювати раціональні форми і способи вирішення завдань, поставлених Замовником.

3.2.3. Зберігати конфіденційність інформації, що стала відома Виконавцю при наданні юридичних послуг.

3.2.4. Передати документи Замовнику, надані ним для виконання цього Договору.

3.2.5. Призначити уповноважених осіб зі складу співробітників, що мають необхідний і достатній досвід для вирішення завдань, поставлених Замовником.

3.2.6. Виконавець в своїй діяльності не повинен допускати вчинення правопорушень, інших недружніх дій.

 

4. Розрахунки Сторін за надані послуги

4.1. Розрахунки Замовника з Виконавцем здійснюються в національній валюті України.

4.2. Вартість послуг за даним Договором становить 2000 грн. 00 коп. на місяць.

4.3. Грошова сума, вказана в п. 4.2 цього Договору, перераховується Замовником на рахунок Виконавця не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа поточного (звітного) місяця.

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

5.2. У випадку несвоєчасного надання або надання Замовником неналежної інформації та документів, необхідних для виконання своїх зобов’язань, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань.

5.3. Виконавець звільняється від відповідальності у випадку, якщо запропоноване ним вирішення питання не було виконано Замовником.

5.4. Усі спори, що виникають при виконанні умов даного договору, сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди, спір передається на розгляд господарського суду з урахуванням встановлених правил про підвідомчість та підсудність господарських спорів.

 

6. Форс-мажорні обставини

6.1. При виникненні форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин. Під форс-мажорними обставинами сторони визнають події надзвичайного характеру, що не залежать від волі сторін, а саме: війна і воєнні дії, пожежі, повені, інші стихійні лиха або природні явища, страйки і масові безладдя, дії і рішення органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що не залежать від волі Сторін, якщо кожне з таких обставин унеможливлює належне виконання сторонами умов цього Договору.

6.2. Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин, що наступили, не може виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше трьох днів, повідомити про це іншу сторону і на першу вимогу протягом 10 робочих днів представити іншій стороні документ, що підтверджує дію форс-мажорних обставин.

 

7. Заключні положення

7.1. Даний Договір укладений на строк до “___” ____________ 20__ р. та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку кожною із сторін, з попередженням другої сторони за один місяць до бажаної дати розірвання в письмовій формі.

7.2. Зміни та доповнення до даного Договору оформлюються Сторонами окремою угодою.

7.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають автентичну силу і передається по одному примірнику для кожної зі сторін.

7.4. Всі питання, пов'язані з тлумаченням умов Договору, виконанням зобов'язань, що з нього виникають, дійсністю положень Договору, інші питання, вирішуються відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Виконавець:

Замовник: